Strona główna
Kategorie
Producenci
SzukajWpisz szukany produkt.
Wyszukiwanie zaawansowane
Informacje
Polityka prywatności
Regulamin
Kontakt
Mapa sklepu
Najnowsze produkty  więcej
Regulamin

REGULAMIN sklepu internetowego Sauny24.pl

Wersja: 2, aktualna od dnia: 10 marca 2015r.

§1.Informacje prawne.

 1. Niniejszy Regulamin [Regulamin], określa zasady i warunki dokonywania zakupów
  w sklepie internetowym Sauny24.pl [eSklep], prowadzonym pod adresem internetowym:
  www.sauny24.pl , w szczególności prawa i obowiązki Sprzedającej oraz Klientów. Regulamin został sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) i Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204
  z późn.zm.)
  oraz innych obowiązujących aktów prawnych, wymienionych
  w Regulaminie, w tym obejmując implementację Dyrektywy
  2011/83/UE uchwalonej przez Unię Europejską 25 października 2011r.

 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z jego treścią lub jego utrwalenia i wydruku. Językiem Regulaminu i umów między Sprzedającą
  a Klientem jest język polski.

 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 4. Korzystanie z oferty eSklepu w sposób czynny, np. poprzez złożenie zamówienia lub bierny, np. poprzez przeglądanie strony internetowej eSklepu oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu. Akceptacja odbywa się online dobrowolnie, przed dokonaniem zamówienia.

 5. Sprzedającą jest przedsiębiorca: Bożena Świeczkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ,,ACTIVE LINE'' Bożena Świeczkowska, Ośno Drugie 43, 87-700 Aleksandrów Kujawski NIP:8911182470, REGON:911354313, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

 6. Kontakt ze Sprzedającą jest możliwy w dni:………….........…………………….,
  w godzinach:………………………….., za pośrednictwem:

 1. telefonów: 54 234 24 11 , 502 135 511, fax 54 411 77 02

 2. pod adresem e-mail: biuro@sauny24.pl , biuro@activeline.pl , biuro@infraline.pl

 3. poprzez formularz na stronie internetowej: http://www.sauny24.pl/kontakt.php

 4. osobiście pod adresem: ul. P.O.W. 21A, 87-800 Włocławek.

 1. Domeny internetowe: www.sauny24.pl , www.infraline.pl , www.infraworld.pl , www.infraline.eu wraz ze wszystkimi podstronami, pod którymi działa eSklep, są własnością: Sprzedającej, który prowadzi również bieżącą obsługę eSklepu.

 2. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów
  i danych pochodzących ze eSklepu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez
  pisemnej zgody Sprzedającej – bezwarunkowo zabronione.

 3. Oferta eSklepu przeznaczona jest dla przedsiębiorców, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej z Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. eSklep przeznaczony jest także dla osób fizycznych, które: ukończyły lat 18 lub które: ukończyły lat 13 i posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności.

 5. Klient, to podmiot wymieniony w ust. 9 i 10 powyżej, który dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług eSklepu.

 6. System informatyczny eSklepu – system teleinformatyczny określony w art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.). System informatyczny – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych (System eSklepu).

 7. Konto Klienta, to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie eSklepu opisana unikalnymi: loginem (adres e-mail Klienta) i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze dla Klienta korzystanie z eSklepu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającej
  i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
  System umożliwia zmianę hasła w każdym czasie po pierwszym udanym logowaniu. Każdy Klient ma prawo do utworzenia jednego Konta Klienta.

 8. Oferta eSklepu, to sauny, akcesoria do sauny, projektowanie sauny wraz z saunami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;wymienione i opisane
  w zakładkach na stronie internetowej eSklepu „Kategorie”. Sprzedająca stale dokłada należy
  tej staranności, aby Oferta eSklepu była opisana poprawnie, aktualnie i zgodnie ze stanem faktycznym. W razie wystąpienia sytuacji, w której elementy Oferty nie będą czasowo dostępne, Sprzedająca bezzwłocznie umieści odpowiednią adnotację na stronie internetowej eSklepu.

 9. Produkt, to Towary i Usługi dodatkowe oferowane przez eSklep.

 10. Umowa sprzedaży, to umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.) zawierana między Sprzedającą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub osobiście w siedzibie Sprzedającej. Warunki Umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie.

 11. Towar to ruchomość, której dotyczy Umowa sprzedaży.

 12. Usługa dodatkowa, to usługa świadczona przez eSklep na rzecz Klienta poza Systemem eSklepu w związku z charakterem sprzedawanych Produktów, np. wysyłka.

 13. Zamówienie, to oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów/Towarów, które zmierza do zawarcia ważnej Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Systemu eSklepu ze Sprzedającą.

§2.Składanie Zamówienia.

 1. eSklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej
  w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.) lub w siedzibie Sprzedającej.

 2. Oferta eSklepu zawiera wyłącznie Towary nowe, oryginalnie zapakowane, oryginalnie wykonane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu na rynek Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem:

 1. telefonów: 54 234 24 11 , 502 135 511, fax 54 411 77 02

 2. pod adresem e-mail: biuro@sauny24.pl , biuro@activeline.pl , biuro@infraline.pl

 3. poprzez formularz na stronie internetowej:

  http://www.sauny24.pl/kontakt.php

 4. osobiście pod adresem: ul. P.O.W. 21A, 87-800 Włocławek.

 5. za pośrednictwem strony internetowej: www.sauny24.pl , umieszczając Towary
  w systemie „koszyka zakupów”; zawartość koszyka zakupowego jest trwale widoczna na stronie internetowej: http://www.sauny24.pl/shopping_cart.php

 1. Zamówienia składane za pośrednictwem adresu e-mail lub za pośrednictwem strony internetowej Klient może składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia składane za pośrednictwem telefonów są możliwe wyłącznie
  w czasie podanym w §1 ust.6
  Regulaminu.

 2. Klient, który zarejestrował się w systemie eSklepu, czyli utworzył Konto Klienta, ma możliwość składania Zamówienia, podglądu Zamówienia i historii zakupów. Klient podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza na stronie internetowej http://www.sauny24.pl/create_account.php poprzez podanie: płci, imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, adresu zamieszkania lub pobytu/siedziby, nr telefonu, opcjonalnie nr faxu, a w przypadku przedsiębiorców i osób prawnych dodatkowo nazwy-firmy i nr NIP. Potwierdzenie poprawnej rejestracji jest przesyłane na adres e-mail Klienta.

 3. Sprzedająca uznaje Zamówienie za prawidłowe, jeżeli Klient poda wszystkie wymagane dane, w szczególności adres do wysyłki Zamówienia oraz nr telefonu
  i adres e-mail. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Sprzedająca skontaktuje się
  z Klientem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, Sprzedająca ma prawo do anulowania wadliwego Zamówienia.

 4. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych,
  w szczególności: faktur VAT, rachunków, faktur VAT z załącznikami, faktur VAT korygujących z załącznikami i formularzy.

 5. Przed złożeniem Zamówienia, Klient wyraża dobrowolną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie eSklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia lub by otrzymywać ofertę drogą elektroniczną. Klientowi, który wyraził zgodę przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
  o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 6. Złożenie Zamówienia online polega na przesłaniu go pocztą elektroniczną lub użycia systemu „koszyka zakupów” poprzez wybór Towaru, jego ilości i użycie przycisku „do koszyka”. Potwierdzenie i szczegóły Zamówienia są przesyłane przez Sprzedającą pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta.

 7. W przypadku zindywidualizowanego Zamówienia i zapytania o projekt sauny proszę o kontakt wg w §2 ust.3 Regulaminu.

 8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz..., w soboty, niedziele lub w święta, realizowane będą w kolejnym dniu roboczym.

 9. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającej.

§3.Wysyłka Zamówienia.

 1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany przez Klienta w sposób uzgodniony
  w §2 ust.3
  Regulaminu. Sprzedająca niezwłocznie poinformuje Klienta
  o popełnionych błędach, które uniemożliwiają lub opóźnią wysyłkę, jeżeli będzie taka możliwość i konieczność.

 2. Zamówienie jest dostarczane za pomocą: ...

 3. Klient jest obciążany rzeczywistymi kosztami wysyłki/dostawy wg cennika doręczyciela.

§4.Płatność.

 1. Ceny podane na głównej stronie internetowej eSklepu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują kosztów wysyłki (§3 ust.3 Regulaminu), ale obejmują podatki i opłaty dodatkowe.

 2. Sprzedająca regularnie wprowadza ceny promocyjne na Towary umieszczone przy konkretnych Towarach.

 3. Sprzedająca wystawia za sprzedany Towar paragon lub fakturę VAT.

 4. Klient wyraża zgodę na postanowienia §2 ust.7 Regulaminu.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów płatności Klient otrzymuje od Sprzedającej po dokonaniu poprawnego Zamówienia.

 6. eSklep nie stosuje domyślnych odpłatnych opcji dodatkowych.

§5.Dostawa Zamówienia.

 1. eSklep realizuje dostawy na terytorium: Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Zamówienie można odebrać również osobiście lub przez pełnomocnika pod adresem: ul. P.O.W. 21A, 87-800 Włocławek.

 3. Sprzedająca oświadcza, że stosuje najlepsze wg swojej wiedzy i doświadczenia zabezpieczenia przesyłki.

 4. Sprzedająca zaleca, aby przed potwierdzeniem odbioru przesyłki od doręczyciela sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub jej zabezpieczenia noszą wyraźne ślady uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się bezzwłocznie ze Sprzedającą celem wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, czy kradzieży podczas transportu.

 5. Zgodnie z Kodeksem cywilnym: „Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu,nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Przepisy art. 492, art. 4921
  i art. 494 stosuje się.”

§6.Odstąpienie od Umowy sprzedaży.

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) Klient, który zawarł ze Sprzedającą umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży i zwrotu Towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania ostatniego zamówionego Towaru).

 2. Wskazane w §6 ust.1 Regulaminu prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 3. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), jeżeli Sprzedająca i Klient nie umówili się inaczej, prawo do zwrotu nie obejmuje umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klient odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z Towarami
  w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 2. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, Towar zwracany Klient powinien odesłać na własny koszt na adres Sprzedającego; do przesyłki proszę dołączyć oświadczenie o odstąpieniu zamieszczone pod Regulaminem oraz nr konta do zwrotu.

 3. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zwrotu Sprzedająca dokona sprawdzenia zwrotu. Jeżeli spełnia wymienione w §6 ust. 2 i 3 Regulaminu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu siedmiu dni roboczych, eSklep dokona zwrotu zapłaty kwoty obejmującej wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta w związku z umową (włącznie z kosztem najtańszej przesyłki zwrotnej do eSklepu), niezależnie od podstawy ich zapłaty, na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem.

 4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

§7 Reklamacje i Gwarancja

 1. Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących Produktów eSklepu korzystając z rękojmi za wady lub gwarancji. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży czy wymiany, naprawy, obniżenia ceny wadliwego Towaru lub zwrotu ceny są podstawowymi prawami Klienta otrzymującego Towar z wadą fizyczną lub prawną.

 2. Czas na zgłoszenie wady Towaru wynosi dwa lata.

 3. Ewentualną reklamację należy złożyć na wg danych §1 ust.6 Regulaminu w postaci pisma, skanu lub zdjęcia pisma. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się pod Regulaminem.

 4. Sprzedająca nie musi zwracać pełnej ceny zakupu lub obniżać ceny Towaru tylko, gdy dokona niezwłocznej wymiany, bądź jego naprawy.

 5. Towar posiada Gwarancję Producenta – sauny 2 lata, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki tej gwarancji są określone na druku gwarancji przekazanej przez Sprzedającą.

 6. Okres domniemania wystąpienia wady w źle wykonanym Towarze wynosi jeden rok. Sprzedająca ma obowiązek udowodnić Klientowi, że wada wynika z jego winy np. ze złego użytkowania.

 7. Reklamację rozpatruje Sprzedająca w terminie: 14 dni od dnia otrzymania Towaru wadliwego i jeśli w tym czasie Sprzedająca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, przyjmuje się, że reklamację uznała. Sprzedająca informuje Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

 8. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w art.556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).

§8 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedająca zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby strona internetowa
  i System eSklepu działały w sposób ciągły i bezawaryjnie.

 2. Sprzedająca nie odpowiada za niedostosowanie przez Klienta używanego systemu informatycznego do wymagań systemu informatycznego eSklepu, w szczególności konfiguracji komputera albo przeglądarki internetowej; Sprzedająca zaleca: obsługę JavaScript, następujące przeglądarki: Internet Explorer przynajmniej 7.0, Mozilla Firefox przynajmniej 3.0, Google Chrome przynajmniej 16.0, Opera przynajmniej 10.0 oraz rozdzielczość przynajmniej 1024x768 pikseli.

 3. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie
  i dowolnym zakresie. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej albo podczas logowania na Konto Klienta i zapewniona im będzie
  możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.

 4. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

 5. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Sprzedającego lub za pośrednictwem eSklepu dotyczących i obejmujących Klientów w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

 6. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Klientów
  i Sprzedającej.

 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy:

 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93
  z późn.zm.).

 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).

 3. Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.).

 4. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) - norm Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

 1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku
  z wykonywaniem umów pomiędzy
  Sprzedającą a Klientami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

 2. W sprawach uwag, komentarzy i sugestii dotyczących funkcjonowania eSklepu prosimy o kontakt poprzez formularz na stronie internetowej: http://www.sauny24.pl/kontakt.php

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej eSklepu.


Art. 5431. § 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu,

nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

§ 2. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Przepisy art. 492, art. 4921 i art. 494 stosuje się.”;

 

wzór odstąpienia

wzór formularza reklamacji

Kontynuuj
Zaloguj się
E-mail

HasłoNowy klient?
Zapomniałeś hasła?
Koszyk »
...jest pusty
Bestsellery
01. Muster Box - zestaw 24 szt. naturalnych olejków roślinnych do saun fińskich i Infrared
02. Płyn do dezynfekcji saun - koncentrat 1000ml
03. Infraline zestaw 5szt. naturalnych olejków roślinnych do saun fińskich i Infrared
04. Oparcie ergonomiczne do saun
05. Sauna InfraRed DUO Infraline (aromaterapia, koloroterapia, muzyka),
06. BASIC STANDARD - Sauna fińska Infraline 250x200 TRANSPORT MONTAŻ GRATIS
07. Radio/CD do saun Infrared
08. Sauna InfraRed 3 DELUXE Infraline (koloroterapia, muzyka, aromaterapia)
09. Sauna InfraRed OASIS Infraline TRANSPORT I MONTAŻ GRATIS
10. Zachwycająca sauna KAIRA Deluxe Infraline TRANSPORT I MONTAŻ GRATIS
Kontakt On-Line
ACTIVE LINE
ul. Płocka 149

87-800 Włocławektel.: (054) 234-24-11,

fax: (054) 411-77-02

tel.kom. 502-13-55-11
biuro@sauny24.pl
Ostatnio oglądane
Sauna fińska TOP INFRALINE 200x180 TRANSPORT MONTAŻ GRATIS
Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Pozycjonowanie Poznań: BlueSky System