Strona główna
Kategorie
Producenci
SzukajWpisz szukany produkt.
Wyszukiwanie zaawansowane
Informacje
Polityka prywatności
Regulamin
Kontakt
Mapa sklepu
Najnowsze produkty  więcej
Polityka prywatności

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Active Line – B. Świeczkowska

 W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO czyli Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Celem tej regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Active Line – B. Świeczkowska, Ośno II/43, 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP: 891-118-24-70.

W związku z tym, że ochrona Państwa danych jest dla nas priorytetem zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami opisującymi w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane wyłącznie dla potrzeb realizacji usługi, związanej z profilem naszej działalności, czyli z budową, transportem i montażem saun oraz sprzedażą akcesoriów używanych podczas korzystania z sauny.

Nasza firma będąc administratorem danych osobowych znajdujących się na niniejszej stronie szanuje indywidualne prawo do prywatności i nie gromadzi, ani nie zarządza żadnymi danymi osobowymi (w szczególności imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail, numerem telefonu), o ile dana osoba nie dostarczyła takich danych dobrowolnie. 

Przekazane nam przez Użytkowników (w celu uzyskania szczegółowych danych o naszych produktach) dane osobowe są zebrane w celu zrealizowania zleconego nam przez Państwa zamówienia. Proces zbierania dotyczących Państwa informacji jest przez nas poddany stałej kontroli, gwarantujemy bezpieczeństwo otrzymanych przez nas danych oraz ich właściwe wykorzystywanie w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Udostępnione nam i przechowywane przez nas informacje nie są przedmiotem sprzedaży i nie są przez nas przekazywane innym dostawcom, czy współpracującym z nami firmom.

Użytkownik podający swoje dane osobowe ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron, nie należących do Active Line i nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych na tych stronach internetowych. Nasza firma nie udziela gwarancji co do dokładności, kompletności czy też prawdziwości informacji zawartych w takim odnośniku. Tego rodzaju odnośniki służą jedynie wygodzie Użytkownika strony.

Active Line nie ponosi odpowiedzialności za występowanie wirusów komputerowych występujących na stronach internetowych, do których prowadzi odnośnik.

Podczas przeglądania niniejszej witryny na dysku komputera Użytkownika mogą zostać zapisane pewne informacje w formie plików tekstowych, tzw. cookies. Active Line wykorzystuje te pliki w celu tworzenia statystyki odwiedzin.

Wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników witryny dotyczące definicji, polityki prywatności, zachowania poufności informacji należy kierować na adres biuro@infraline.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
-
Udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO), dane osobowe będą przechowywany przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy oraz
-
Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to działania są prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Active Line (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Active Line oraz archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Active Line (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Active Line.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych:
-
Organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, np. Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;
-
Podmiotom wykonującym zadania określone przepisami prawa w związku z wykonywaniem czynności leasingowych oraz nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności, np. BIK, biura informacji gospodarczej i inne instytucje;
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Active Line dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy z Active Line 

 

Polityka ochrony prywatności: Wersja: 2, aktualna od dnia: 10 marca 2015r.

I.Informacje prawne.
Niniejsza Polityka prywatności wraz polityką plików cookies [Polityka prywatności]  wprowadzana jest na podstawie art.173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz.1204 z późn.zm.). Jej treść należy zawsze rozpatrywać łącznie
z aktualną treścią Regulaminu Sklepu internetowego Sauny 24.pl [eSklep].
Polityka prywatności dotyczy:
Sklepu internetowego Sauny 24.pl , pod adresem: www.sauny24.pl
Internetowej strony informacyjnej , pod adresem: www.infraline.pl , na której znajduje się odnośnik do Sklepu internetowego Sauny 24.pl
Internetowej strony informacyjnej , pod adresem: www.infraworld.pl , na której znajduje się odnośnik do Sklepu internetowego Sauny 24.pl
Pod adresem internetowym www.infraline.eu znajduje się przekierowanie na informacyjną stronę internetową  www.infraline.pl
Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), jest przedsiębiorca: Bożena Świeczkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ,,ACTIVE LINE'' Bożena Świeczkowska, Ośno Drugie 43, 87-700 Aleksandrów Kujawski NIP:8911182470, REGON:911354313, wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej RP [ADO].
Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki ADO postępuje z danymi  osobowymi
i informacjami osobistymi, które przekazuje lub umieszcza Klient podczas korzystania z eSklepu.
Jeżeli Klient zauważy, że jakakolwiek informacja jego dotycząca  jest niezgodna
z prawdą lub niekompletna, ADO umożliwia zgłoszenie tegoż faktu poprzez:
formularz kontaktowy:
http://www.sauny24.pl/kontakt.php
adresy e-mail: biuro@activeline.pl , biuro@infraline.pl , biuro@infraworld.pl , biuro@infraline.eu .
W razie potwierdzenia wystąpienia niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.
Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie eSklepu.
ADO respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych, wynalazków, patentów, wzorów użytkowych
i przemysłowych.
ADO zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej
i zamieszczania reklam swoich partnerów marketingowych na stronach określonych
w pkt I.2
ADO zastrzega sobie nadto prawo do modyfikacji zapisów Polityki  prywatności
w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone na stronie internetowej eSklepu, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian.
II.Ochrona prywatności.
ADO udostępnia niniejszym informacje oraz procedury ochrony prywatności
i danych osobowych  stosowane podczas korzystania z eSklepu.
ADO ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum,  wymaganego do świadczenia usług, zawierania umów sprzedaży, realizacji zamówień na najwyższym poziomie. Dane Klientów nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działania eSklepu oraz zakresu udzielonej zgody
i oświadczeń.
Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:
Dane osobowe – to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby, identyfikację tej osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
Zbiór danych – to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny wg określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten ma postać rozproszoną, czy jest podzielony funkcjonalnie.
Przetwarzanie danych – to jakiejkolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w szczególności te dokonywane w systemie informatycznym.
System informatyczny – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych (System eSklepu).
ADO stale dokłada należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi oraz personelu.
Na potrzeby funkcjonowania eSklepu, w celu realizacji zamówienia, przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, nr telefonu, nr PESEL, adres e-mail. Klient, który wyraził dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, otrzymuje Biuletyn z ofertą eSklepu na podany adres poczty elektronicznej.
Zbiory danych osobowych przetwarzane na potrzeby funkcjonowania eSklepu zostały  przekazane do rejestracji w rejestrze GIODO.
ADO zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym
z obowiązującym w Polsce prawem oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi. ADO dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły.
ADO udziela stosownego upoważnienia do przetwarzania danych – w tym danych  osobowych, wyłącznie: za wyrażoną w postaci jawnej zgodą osób przekazujących te dane lub z uwagi na upoważnienie nadane przez aktualnie obowiązujące prawo.
Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych do przetwarzania – w tym danych osobowych, do Systemu eSklepu jest dobrowolne i odwoływalne.
Informacje kontaktowe Klientów eSklepu są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia lub nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne oraz do przesyłania oferty eSklepu zgodnie z pkt II.5 powyżej. Niemniej ADO zastrzega sobie prawo do wysyłania im niezapowiedzianych wiadomości drogą elektroniczną odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania eSklepu (np. przerwy technicznej, aktualizacji Systemu eSklepu lub zmiany Polityki prywatności albo Regulaminu).
Dane osobowe przetwarzane są w Systemie eSklepu wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie Klient może zażądać, aby ADO ujawnił wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych lub ich zakres, jak również żądać ich trwałego usunięcia wg pkt I.5 powyżej.
Osobie udostępniającej ADO dane osobowe, przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak również sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazywania innym podmiotom.
eSklep zawiera odnośniki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, Jeżeli odnośnik taki zostanie użyty do opuszczenia eSklepu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż ADO nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności
i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać.
III.Informacje o użyciu plików cookies.
System eSklepu stosuje technologię cookies. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na komputerze docelowym, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę do nawigacji na stronie
i pełnego wykorzystywania możliwości danej strony www, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookie są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych osobistych.
Logując się do eSklepu Klient wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies eSklepu  na swoim urządzeniu docelowym, np. komputerze.
System eSklepu używa następujących rodzajów plików cookies: zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Systemu eSklepu, pliki pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Klienta podczas składania zamówienia w systemie koszyka zakupów i używane m.in. przy zakładaniu konta lub logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z Systemu eSklepu lub zamknięcia używanej przeglądarki internetowej.
Używane pliki cookies unikają odwoływania się do technik informatycznych potencjalnie i rzeczywiście szkodliwych dla prywatności Klientów.
Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych reklamodawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej. ADO przypomina: całkowita blokada używania plików cookies wywoła negatywne skutki odnośnie użyteczności większości stron internetowych, włączając także System eSklepu.
Szczegółowe opisy rozwiązań dotyczących ochrony prywatności odnośnie cookies znaleźć można odpowiednio do używanej przeglądarki internetowej, np. dla Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl , Internet Explorer http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies , Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
System eSklepu nie stosuje cookies służących do śledzenia Klientów. Używane pliki cookies unikają odwoływania się do technik informatycznych potencjalnie
i rzeczywiście szkodliwych dla Klientów. Cookies używane przez System eSklepu nie są przekazywane innym serwisom internetowym lub dla nich widoczne.

Kontynuuj
Zaloguj się
E-mail

HasłoNowy klient?
Zapomniałeś hasła?
Koszyk »
...jest pusty
Bestsellery
01. Muster Box - zestaw 24 szt. naturalnych olejków roślinnych do saun fińskich i Infrared
02. Płyn do dezynfekcji saun - koncentrat 1000ml
03. Infraline zestaw 5szt. naturalnych olejków roślinnych do saun fińskich i Infrared
04. Oparcie ergonomiczne do saun
05. BASIC STANDARD - Sauna fińska Infraline 250x200 TRANSPORT MONTAŻ GRATIS
06. Radio/CD do saun Infrared
07. Sauna InfraRed 1 DELUXE Infraline (aromaterapia, koloroterapia, muzyka)
08. Sauna InfraRed 3 DELUXE Infraline (koloroterapia, muzyka, aromaterapia)
09. Sauna InfraRed DUO Infraline (aromaterapia, koloroterapia, muzyka),
10. Sauna InfraRed OASIS Infraline TRANSPORT I MONTAŻ GRATIS
Kontakt On-Line
ACTIVE LINE
ul. Płocka 149

87-800 Włocławektel.: (054) 234-24-11,

fax: (054) 411-77-02

tel.kom. 502-13-55-11
biuro@sauny24.pl
Ostatnio oglądane
Oparcie ergonomiczne do saun
Radio/CD do saun Infrared
Ekskluzywna Sauna InfraRed RELAX Infraline koloroterapia, muzyka, aromaterapia
Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Pozycjonowanie Poznań: BlueSky System